Vedtægter

Vedtægter for Holbæk Senior Motion

§ 1 Foreningens navn er Holbæk Senior Motion

Stiftet den 21. marts 2019.

Hjemstedet er Holbæk Kommune.  

  

§ 2 Foreningens formål er at give selvhjulpne ældre forskellige tilbud på motion, der samtidig har et socialt sigte.

 

§ 3 Foreningen er tilsluttet DGI Midt- og Vestsjælland.

 

§ 4 Stk. 1. Som medlemmer kan optages personer, der er fyldt 60 år.

 

Stk. 2. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der arbejder imod foreningen. Det ekskluderede medlem kan skriftligt forlange, at eksklusionen bliver prøvet på førstkommende generalforsamling.

 

§ 5 Stk. 1 Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af 5 medlemmer:

a. Formand

b. Næstformand

c. Kasserer

d. Sekretær

e. Yderligere 1 bestyrelsesmedlem.

 

Stk.2. Bestyrelsens medlemmer og revisorerne vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen.

 

Stk.3. Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på de ulige årstal, kassereren og 1 bestyrelsesmedlem vælges på de lige årstal.

Formand og kasserer vælges særskilt.

 

Stk.4. 2 suppleanter vælges for 1 år.

 

Stk.5. Der vælges en revisor for to år og en revisorsuppleant for et år.  

  

Stk.6. Valgbar er ethvert medlem af foreningen.

 

Stk.7. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen.

 

§ 6. Stk.1. Bestyrelsen kan udpege aktivitetsledere for de enkelte aktiviteter.

 

Stk. 2. Aktivitetslederne kan i samarbejde med bestyrelsen nedsætte udvalg i sin motionsaktivitet på indtil 4 assistenter. (excl. aktivitetslederen).

 

Stk.3. Aktiviteter med mange ledere kan nedsætte et fælles aktivitetsudvalg på indtil 5 medlemmer. Udvalget refererer direkte til bestyrelsen og en repræsentant for bestyrelsen er født medlem.

Udvalgets beføjelser fastlægges i samarbejde med bestyrelsen og godkendes endeligt af denne.

 

Stk.4. Lederne i de forskellige aktiviteter (-steder) mødes med bestyrelsen til ledermøde mindst 1 gang årligt, hvor aktiviteternes afvikling m.v. drøftes.

Stk.5. Bestyrelse, bestyrelsessuppleanter, aktivitetsledere, assistenter og livreddere er kontingentfrie.

  

§ 7 Kontingentet fastsættes af bestyrelsen.

  

§ 8 stk. 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes i marts måned og skal indkaldes med mindst 3 ugers varsel på foreningens hjemmeside og på mail til medlemmerne.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før.

Generalforsamlingen kan kun afvikles elektronisk, hvis bestyrelsen finder det nødvendigt.

  

Stk. 2. Stemmeret har kun fremmødte medlemmer, som opfylder betingelserne i § 4 og som har betalt kontingent for det indeværende år eller er kontingentfrie jf. § 6 stk. 5.

 

Stk. 3. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal (over halvdelen). Dog kræves ved udelukkelse af et medlem samt til ændring af disse vedtægter mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Vedtagne beslutninger føres til referat.

 

§ 9 På den ordinære generalforsamling behandles følgende:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent og stemmetællere

3. Bestyrelsens beretning

4. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab

5. Behandling af indkomne forslag

6. Forelæggelse af budget for indeværende år

7. a) Valg af bestyrelse i henhold til § 5

b) Valg af 2 suppleanter (valgt for 1 år)

c) Valg af 1 revisor (valgt for 2 år)

d) Valg af 1 revisorsuppleant (valgt for 1 år)

8. Eventuelt

 

§ 10 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når flertallet af bestyrelsen finder det nødvendigt eller når mindst 25 % af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom med angivelse af dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter at kravet er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

 

§ 11 Foreningen tegnes af formand og kasserer.

 

§ 12 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

§ 13 Vedtagelser i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsen stemmer for.

 

§ 14 Der skrives referat over vedtagne beslutninger.

Referatet godkendes ved næste bestyrelsesmøde.

 

§ 15 Foreningens regnskab er kalenderåret. Senest 10. februar afgives driftsregnskab og status til revisorerne.

 

§ 16 Stk. 1. Foreningen kan opløses når 2/3 af de fremmødte i to på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer herfor. (Se indkaldelse i § 10).

 

Stk. 2. Ophører foreningen at eksistere, overgår foreningens aktiver til almennyttige formål i Holbæk kommune.

 

 

 

Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 21. marts 2019

Ændret ved generalforsamling 24. juni 2021; § 8 om mulighed for elektronisk generalforsamling.

Ændret ved generalforsamling 13. marts 2023:

  • § 5 stk 5 – præcisering af valg af revisorer
  • § 8 stk 1 – generalforsamling afholdes i marts måned